Hóa phẩm xây dựng A&P Plus

Chọn thành phần cấp phối các cỡ hạt hỗn hợp bê tông nhựa nóng (TCVN 8819/22TCN 249)

Chọn thành phần cấp phối các cỡ hạt hỗn hợp bê tông nhựa nóng Tiêu chuẩn áp dụng:
   Xem
   Xem
Loại bê tông nhựa:
       *
Biên độ so với đường trung bình của tiêu chí kỹ thuật (mặc định 25%, giá trị này phải <=50%, khi = 50% là bằng specs):  %  Xem Phễu và thành phần cỡ hạt

Chọn thành phần cấp phối các cỡ hạt hỗn hợp bê tông nhựa nóng theo tiêu chuẩn TCVN 8819: 2011 hoặc tiêu chuẩn 22TCN 249-98
Share giúp chúng tôi
0

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.