Posts Tagged 'load test'

TCXDVN 269:2002 PILES – STANDARD TEST METHOD FOR PILES UNDER AXIAL COMPRESSIVE LOAD

PILES – STANDARD TEST METHOD FOR PILES UNDER AXIAL COMPRESSIVE LOAD
CỌC – PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM BẰNG TẢI TRỌNG TĨNH ÉP DỌC TRỤC

0