Hóa phẩm xây dựng A&P Plus

Thiết kế cấp phối bê tông (theo chỉ dẫn 778/1998/QĐ-BXD)

DỮ LIỆU THIẾT KẾ

* Bắt buộc

Yêu cầu về bê tông

Cường độ yêu cầu (Mpa): *       Hệ số vượt cường độ:
Chọn độ sụt có sẵn hoặc nhập vào:


Lưu ý: Với độ sụt 13÷16 và 17÷20 thì bắt buộc dùng phụ gia

Thông số xi măng

Cường độ nén thực tế (Mpa): *     Khối lượng riêng (g/cm3): *

Thông số cốt liệu lớn

    Khối lượng riêng (g/cm3): *
Khối lượng đổ đống (kg/m3): *    

Thông số cốt liệu nhỏ

Khối lượng riêng (g/cm3):     * Mô-đun độ lớn: *

Thông số phụ gia

Sử dụng phụ gia:
*
Thiết kế cấp phối bê tông (theo chỉ dẫn 778/1998/QĐ-BXD) cho bê tông các mác như 10 Mpa, 20 Mpa, 25 Mpa, 30 Mpa, 35 Mpa, 40 Mpa, 50 Mpa.
Bê tông mác 100, Bê tông mác 150, Bê tông mác 200, Bê tông mác 250, Bê tông mác 300, Bê tông mác 350, Bê tông mác 400, Bê tông mác 450, Bê tông mác 500.
Bê tông cấp 7.5, Bê tông cấp 10, Bê tông cấp 15, Bê tông cấp 20, Bê tông cấp 25, Bê tông cấp 30.
Định mức bê tông các mác.
Định mức bê tông Bê tông mác 100, Bê tông mác 150, Bê tông mác 200, Bê tông mác 250, Bê tông mác 300, Bê tông mác 350, Bê tông mác 400, Bê tông mác 450, Bê tông mác 500.
Thiết kế hỗn hợp bê tông tươi.
Thiết kế hỗn hợp bê tông nặng.
Share giúp chúng tôi
0

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.