Hóa phẩm xây dựng A&P Plus

Thiết kế cấp phối bê tông – Thông số thiết kế

Phạm vi
Giới thiệu
Tương quan cơ bản
Phụ gia hóa học
Dữ liệu cơ sở
Thông số thiết kế
Quy trình thiết kế

THÔNG SỐ THIẾT KẾ

ACI 211.1-91, tái-thông qua năm 2009, nêu: “Quy trình lựa chọn cấp phối bê tông theo đây là áp dụng cho bê tông thường. Ước lượng khối lượng mẻ cần thiết liên quan tới trình tự các bước đơn giản và logic. Một vài hoặc tất cả các yêu cầu kỹ thuật theo đây là bắt buộc; tỉ lệ nước/xi hoặc nước/chất kết dính tối da, hàm lượng khí, độ sụt, cỡ hạt tối đa, cường độ và phụ gia.”

Miễn trách: Thiết kế này là tài liệu riêng của chúng tôi và không thông qua hay chấp thuận bởi ACI và bất kỳ đơn vị nào. Thiết kế này chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới việc sử dụng thiết kế này hoặc kết quả của thiết kế này

Share giúp chúng tôi
0

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.