Hóa phẩm xây dựng A&P Plus

Thiết kế cấp phối bê tông – Trang đầu

Phạm vi
Giới thiệu
Tương quan cơ bản
Phụ gia hóa học
Dữ liệu cơ sở
Thông số thiết kế
Quy trình thiết kế
THIẾT KẾ CẤP PHÓI BÊ TÔNG/CONCRETE MIX DESIGN

Tài liệu này mô tả Quy trình thực hành tiêu chuẩn để lựa chọn tỉ lệ cấp phối cho bê tông Thường,
Nặng và Khối lớn dựa trên báo cáo do Viện Bê Tông Mỹ (ACI) phát hành – Ban 211. Tiêu chuẩn ACI 211.1-91 được thông qua lần đầu năm 91 và tái thông qua năm 2009.

Miễn trách: Thiết kế này là tài liệu riêng của chúng tôi và không thông qua hay chấp thuận bởi ACI và bất kỳ đơn vị nào. Thiết kế này chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới việc sử dụng thiết kế này hoặc kết quả của thiết kế này

Share giúp chúng tôi
0

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.